top of page

כולל
מתוק מדבש

כל לילה בחצות מתאספים בני עליה  המוסרים נפשם ללימוד התורה הקדושה ובפרט ללימוד הזוהר הקדוש של רבי שמעון ותורת הקבלה של הארי ז"ל. לאחר מכן  בנץ החמה מתפללים שחרית

תורתם ותפילתם מגן היא לנו לעם ישראל ואתה יכול להיות שותף במפעל הקדוש הזה בכל סכום שתבחר

להיות שותפים להפצה

חוברות נושאים שונים