top of page
candle-929028_960_720f.jpg
Blue Skies

חסד
של
אמת

Blue Skies

עיקר הנחת רוח של הנשמות בעולם האמת הוא ע"י לימוד התורה וקיום המצוות של צאצאיהם בעולם הזה. למעלה מ-20 שנה שיש ברשותינו כולל חצות של אברכים יראי שמיים אמיתיים הלומדים בכל לילה ולילה את תורת הסוד והזוהר הקדוש מחצות ועד נץ החמה בבוקר. זוהי הזדמנות נדירה לעשות חסד של אמת עם נשמת יקירכם באיזה סכום שתבחרו ולהקדיש הלימוד ואמירת הקדיש לעילוי נשמת יקירכם.

matok_midvash 9.jpg
matok_midvash 30.jpg
Blue Skies

אברך ירא שמיים ילמד לעילוי נשמת יקירכם, בשעות הלילה אחרי חצות בשעה שהקדוש ברוך נכנס להשתעשע עם הנשמות בגן עדן. 

מובא בספר שבחי האר"י ז"ל על מעלת לימוד הזוהר ועל התיקון אשר נעשה לנשמת האדם ע"י הלימוד שולמדים למענו, 

וכן החיד"א בספרו "עבודת הקודש" מביא כי הלימוד הנעלה ביותר לנפטר-  הינו לימוד הזוהר הקדוש.

על מעלת לימוד הזוהר הקדוש הפליגו ודברו רבות כל גדולי ישראל שבכל הדורות להלן מקצת הדברים בשבח הלימוד

 

Blue Skies

ע"י לימוד הזוהר ממשיכיי שפע בני חיי ומזוני.

ולו עמי שומע לי, בעקבות משיחא אשר הרע והמינות גובר, היו שוקדין כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר והתקונים כתבי מרן בלול עם חסידות והקדמות של מרן הרב ישראל בעל שם טוב זצ"ל, והיו מבטלין כל גזירות רעות, והיו ממשיכין שפע ואור לכל העולמות, וכן השפעות פשטיות בני חיי ומזוני, טעמו וראו כי טוב הוי"ה ממש חיות אדם הישראלי תלוי בספר הזוהר ובכתבי מרן, ללמוד בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה ואהבה, כל אחד לפי השגתו וקדושתו, וכל ישראל קדושים. (נוצר חסד, פרק ד' משנה כ')

לימוד הזוהר נותן כח וחיל לנשמה.

וגם דע לימוד הזוהר על כולה מועיל להשגה, כי דבריו הרמים לבד מאירים פני האדם ונותנים כח וחיל לנשמת האדם העוסק, ובהיפוך חלילה מאן דמתפרש מיניה כאלו פורש מכולא, כי כן דרשו עליו בימיו מאן דמתפרש מרבי שמעון כאלו מתפרש מכולא, "והשתא אף על פי שהוא אינו כאן, כבודו יש כאן", ודבריו הקדושים צריכים אנו ללמוד, ועל ידם אולי יזכה להשיג דבר מה, כי אם לא יועיל כולו יועיל מקצתו, כי הקליפה אי אפשר להסיר בפעם אחת כי מעט מעט אגרשנו. (טהרת הקודש הקדמון, עמ' קנ"ו)

 

matok_midvash 16.jpg
matok_midvash 11.jpg
Blue Skies

אין ביטולם וביעורם של הקליפות אלא בלימוד הקבלה. 

לייחד וללבן ולצרף ניצוצות קדושות ברזי דאורייתא ובהתעסקות דברי הזוהר ותיקוני הזוהר על פי דברי מורינו ורבינו האריז"ל אשר שלחו אלקים לפנינו להאיר לנו מתוך החשיכה והאפילה. בפרט בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא כידוע לנו סודות אלו באריכות, אין ביטולם וביעורם של הקליפות אלא בלימוד הקבלה על פי עולם התיקון, ולכן קרא הרשב"י ז"ל לבעלי הקבלה מחצד"י חקל"א, היינו הקמשונים והחרולים מן השדה אשר ברכו י"י. עד כאן לשון הרב המקובל בויקהל משה. (הוספות מהרצ"א, אות ו' בשם ויקהל משה)

לימוד הזוהר בכוחו לבטל גזירות רעות. 

והנה בשנת תצ"א בקיץ היה גזירות נוראות מאת האפיפיור של אותו הזמן, ואחת הגזירות היה לבער ספרי התלמוד של בני ישראל. ומובן כי זה היה צרה נוראה מאד, וכל גדולי ישראל עסקו בזה האיך לבטל הגזירה. והגאון ר"י באסאן רבו של רבינו (רמח"ל זיע"א) שאל את רבינו לבאר לו סוד הענין שיהיה כח כזה להסטרא אחרא נגד התורה: ורבינו השיב לו בביאור מספיק סוד כל הענין, וכן כותב לו רבינו כי הוא ראה זאת מקודם והקדים רפואה למכה, ותיקן בהישיבה שלו שילמדו ספר הזוהר ותיקונים וזוהר חדש בלי הפסק מעלות השחר עד צאת הכוכבים. (ירים משה, תקנות ראשונת, אות י"ד)

 

Blue Skies

לימוד הזוהר הקדוש מגין בעת צרה. 

ומובא ב"בן יהוידע" (ברכות סג.) וז"ל ובאופן אחר יובן בס"ד, דידוע שיש באדם עור ובשר וגידין ועצמות, והם כנגד ד' עולמות אבי"ע, וכנגד ד' לימודים שהם פרד"ס. והעצמות הם כנגד האצילות, וכן הסוד, וכמ"ש רבינו האר"י ז"ל בע"ח. ועוד איתא בתיקונים כי לימוד הסוד הוא המגין על ישראל להוציאם מן הגלות ורבוי הצרות, וזה שאמרו כל המרפה עצמו מדברי תורה, "עצמו" דייקא, שהוא מתרפה בלימוד הסוד שהוא כנגד העצמות שהוא סוד אצילות, אין בו כח לעמוד בעת צרה, כי הלימוד הזה הוא המגין בעת צרה ובגלות. דף הזוהר הקדוש אליבא ריקניא מונע כל מילי בישא והשמר פן ישיאך לבבך לחדול מזה. (הנהגות ר' משה גרינואלד זצ"ל מחוסט, אות כ"א)
דברי הגר"א מוילנא על לימוד סודות התורה. העוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות בהם, ועיקר הגאולה תהיה בלימוד חכמת הקבלה. (אבן שלמה פ"ח) 

matok_midvash 14.jpg
matok_midvash 13.jpg
Dark-Background

עצה להנצל מהגאוה ללמוד הרבה זוהר. 

עוד אמר שביקש מרבו ,הרה"ק ר' פנחס מקוריץ שינצל מן הגאות והפציר לו מאוד על זה, וא"ל ללמוד הזוהר, וא"ל אני לומד זוהר, וא"ל למוד הרבה זוהר. (מדרש פנחס דף לו ע"א אות ע"ג)
כי לימוד הזוהר בגירסא בעלמא הוא בונה עולמות, וכ"ש אם יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר אחד יעשה תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה. 
ואין צורך להאריך בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש האר"י זלה"ה, אלא וודאי לימודו כל השנה אינו כלום אם אין מעטרו ביום אחד בלימוד הקבלה כי שקול הוא כנגד כולם. וז"ש "וגרים דלא ישתדלון בהון" דוק מיניה הא אם ישתדלון בהון כל אחד כפי יכולתו אפילו יום לשנה, תורתו כולה עושה פירות למעלה. וכ"ש אם קובע עת לה' שעה אחת בכל לילה אז מובטח בו שהוא בן עולם הבא מבני היכלא דמלכא ויהיה מרואי פני המלך היושבים במלכותא דרקיעא, ודי בהערה זו למי שחננו ה' בינה והשכל.
(כסא מלך תיקון מ"ג אות ס')

 

matok_midvash 30.jpg

אברך לשנה

זכות החזקת אברך כולל לשנה

matok_midvash 11.jpg

אברך לחודש

זכות החזקת אברך כולל לחודש

matok_midvash 31.jpg

כל הכולל לשנה

זכות החזקת כל הכולל לשנה

matok_midvash 16.jpg

כל הכולל לחודש

זכות החזקת כל האברכים לחודש

bottom of page