top of page

בזכות ספר הזוהר יצאו מן הגלות ברחמים

ספר הזוהר ויהי בפי למתוק מדבש 

סדרת עשרים ושלוש כרכי החיבור הגדול על כל חלקי הזוהר הקדוש 

מתנת הדור האחרון

מרכז מתוק מדבש  מתוק מדבש רבי שמעון בר יוחאי מירון  זוהר הקדוש  האדרות   אדרא רבא אדרא זוטא  הפצת הזוהר הוצאה לאור של הזוהר הקדוש   רבי דניאל פריש   בעל מתוק מדבש   המקובל הרב פריש  רבי חיים ויטאל האר"י הקדוש  כתבי האר"י

זכה דורינו למה שלא הגיעו בדורות הקודמים כאשר נפתחו שערי הזהר לפני כל דורש ומבקש מבני עם סגולה, כשנתעורר איש אשר רוח בו להוציא לאור תעלומה, הוא  ניהו  הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זצוק"ל שכל יודעיו הכירו בו כגברא דמארי סייעא בזיכוי הרבים משך עשרות בשנים כשהוציא לאור סדרת ספרים הנחוצים מאד לבני תשחורת, בהם הפיץ אורה והפיח רוח חיים בבחורי ישראל ואברכים צורבים לאלפם בינה ודעת בדרכי התורה והיראה, ועל כולם הגדיל עשות כאשר נטל על עצמו משימה קדושה וכבידת משקל וברוב עמל יגיעה עצומה ויזע רב ניגש למלאכת הקודש לבאר את משנת הרשב"י כספר הפתוח לכל ובהשגחה נפלאה וסיעתא דשמיא מיוחדת זכה ועלה בידו ללקט מכל ספרי הקדמונים מפרשי הזהר למיניהם, והעלה מהם לאחר בירורים חוזרים ונשנים את ביאורו הגדול "מתוק מדבש" על כל חלקי הזהר הקדוש, זהר חדש, ותיקוני הזהר בעשרים ושלוש כרכים, בדרך ונתיב שהתווה לעצמו שיהא זה אך ורק באופן הקל והפשוט ביותר העולה ממהלכי המפרשים, ואף בחלקי הסוד ותורת הנסתר שבזהר נקט בדרך זו להקל על הלומדים וההוגים בהם.

דבר שחולל מהפך עצום והרעיש עולם ומלואו עד כדי תדהמה מהולה בשמחה אדירה בכל קהילות ישראל  עם קדוש הפזורות ברחבי העולם כאשר הגיע ובא היום שקיוינוהו  ונפתחו שערי אורה לכל בית ישראל להבין ולהשכיל במשנת לימוד הזהר הקדוש הנסתרות והנגלות כאחד בהבנה צלולה באר הטיב כשולחן ערוך ומוכן לכל הצובאים בזה השער לה',   

אמנם היו אלה כקילורין לעינים לכל העוסקים במשנת קודש זו, וזכה לזכות הרבים בצורה שלא תתואר ממש, כאשר נתקבל ביאורו ופירושו הגדול בכל תפוצות ישראל שעל פני תבל ושבחוהו בקילוסים מופלגים רבנן ותלמידיהון שבכל מקום עד שנתעלה להיות כנכסי צאן ברזל לכל דורשי ומבקשי קרבת אלקים, ובאמת ניתן לקבוע שעל כגון זה נתכוונו גדולי ישראל הקודמים שערגה נפשם לראות פירוש כזה עולה על שולחן מלכים כמאמר רז"ל כל ישראל בני מלכים הם, כאשר מעתה יכול כל איש מישראל למלאות חובתו בעולמו בלימוד הזהר שזכותו

גדול לקירוב הגאולה במהרה.

חזון הקודש

אין ספק שבכך נתקיימה  ממש כעין הנבואה וחזון הקודש של החוזה מלובלין זי"ע כמובא בהקדמת ספר דמשק אליעזר להרה"ק רבי אליעזר צבי מקומרנא זי"ע בלשונו: שמעתי מאאמו"ר (הרה"ק ר' אייזיק מקומרנא זי"ע) ששמע מפה קדוש רבינו יעקב יצחק בן מאטיל מלובלין שרצונו הטוב היה שיהיה איש אחד בעולם שיפרש דברי הזהר הקדוש על פי פשט פשוט, בכל מקום שיכול לפרשו על פי פשט, וכן אני בעצמי שמעתי מהרב הצדיק הגאון מוה' צבי זצ"ל מליסקא, שחשקה נפשו, לראות בעיניו איזה פירוש על הזהר הקדוש שיהיה על פי פשט פשוט בכל מקום האפשרי, כדי שיוכל לדבק כל אחד מבני ישראל הקדושים בדברי הזהר הקדוש שעיקר קניית דביקות הבורא

ברוך הוא באַין ממש ובשמחה בא מלימוד דברי הזוה"ק. אכן זה אשר זכינו  ונתקיים בדורינו הדור האחרון לקראת זמן התקרבות הגאולה,

קדושת הזהר

ידועה אימרתו הנוקבת של הצדיק הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע מגדולי תלמידי אור שבעת הימים מרן הבעש"ט הק' זי"ע: שהוא נותן שבח והודיה להשי"ת בכל יום, על שלא שתלו בעולם בדורות הקודמים טרם התגלות ספר הזהר, שכן הלימוד בספר קדוש זה הביאו לטעום מחיי העולם הבא בעודו בחיים חיותו בעולם הזה.

מרן החיד"א הביא כמה פעמים בספריו (שו"ת חיים שאל ח"א ע"ה סק"ב, מורה באצבע אות מד, שם הגדולים ערך ספר הבהיר) שרבינו האריז"ל נתן תיקון לבעל תשובה ללמוד בגירסא בעלמא חמשה דפי זהר בכל יום אפילו שאינו מבין, והוסיף החיד"א בלשונו הזהב: לימוד ספר הזהר מרומם על כל לימוד, בשגם לא ידע מאי קאמר, ואף שיטעה בקריאתו הוא תיקון גדול לנשמה, לפי שהגם דכל התורה שמותיו של הקב"ה, מכל מקום נתלבשה בכמה סיפורים, ואדם הקורא ומבין הסיפורים, נותן דעתו על הפשט הפשוט, אבל ספר הזהר הן הסודות עצמם בגלוי והקורא יודע שהם סודות וסתרי תורה, אלא שאינו מבין מקוצר המושג.

והחרה החזיק אחריו הגה"ק בעל פלא יועץ בספרו (ערך זהר): לימוד ספר הזהר נשגב מאד לטהר ולקדש הנפש, ואפילו אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקב"ה... הלומד כמו שיודע בודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו... אין מקום פטור למי שאינו יודע ללמוד, אין טענה זו פוטרתו ליום הדין כי יוכל ללמוד כמו שיודע.

מלחמת מצוה

מן המפורסמות הוא שרבותינו הקדמונים הפליגו בתועלת חיבור הזהר הקודש והלימוד בו כפי שהעלו בספריהם, וקצרה היריעה במסגרת זו להאריך בזה, אך נצטט בקצרה מדברי הרמ"ק בספרו אור יקר על התיקונים בין השאר: לכן עמד רבי שמעון וחבריו לחבר ספר זה לתיקון מחץ מכת הגלות.. והיה החבור הזה ממש מלחמת מצוה להגביר כח השכינה ולהחליש כח הס"מ (הסט"א) ... גם כן יעלו בכתב לדורות לזכות לגאולה שזה גמר ביטול החיצונים ... שהיה עיקר צורכו לסוף הגלות בירידת השכינה אל תכלית הנפילה, כדי שיהיה זה סְמַך בסוף גלותינו זה, ואין ספק שגם בדורינו אלה בעסוק האדם בחכמה הזאת הוא עושה תועלת גדולה ושכינה שורה עליו בפרטות אם דרכיו הגונים... החיבור הזה היה להקדים רפואה למכה לעזור לישראל... כדי להגביר כח הקדושה... ולעורר רחמים ולהנצל משמדות וגזירות... וסגולת החיבור הזה שמיד שעוסק בו בחשקו, אהבת ה' ישאבנו כשאיבת האבן השואבת את הברזל, ויכנס אליו להצלת נפשו ורוחו ונשמתו ותיקונו, אלה הם הדברים הנוראים שמהם יובן טעם התגלות ספר הזהר הקדוש בדורות המאוחרים דווקא.

נגלות הזהר

האמת ניתן להיאמר שטעות גדולה נשתרשה בתוכינו בהנחה ודעה קדומה שספר הזהר נתחבר רק לאנשי המעלה שבכרם בית ישראל, אלה שזכו להכנס בשערי תורת הרז בסוד ה' ליראיו. לאור המציאות הנראית לעין כל הפותח והוגה בספרי הזהר, יש לקבוע בוודאות שחלקים גדולים ממנו מובנים לכל יודע ספר, בהיותם פירושים בדרך הנגלה שבתורה ועניני מוסר ודינים בכל חלקיה, כמובא בהקדמת הפירוש מתוק מדבש (בכרך א' שבזהר), וכעדותו של הגה"צ רבי שלמה בלוך זצ"ל מה ששמע מפי רבו גאון וצדיק הדור שלפנינו מרן החפץ חיים זי"ע שעל לימוד ספר הזהר אין שום הגבלה כי רובו כמדרש, והיה מרן מעורר לכולם ללמוד כל שבת את הזהר של אותה הפרשה ואפילו לבחורים.

מהענין לציין דבריו הנוקבים של הרה"ק העטרת צבי מזידיטשויב במכתב לרבו הרה"ק בעל האוהב ישראל מאפטא זי"ע: הנה ספר הזהר בו דבוקה נפשי עד אשר בשכבי ובקומי בו נקשרתי, לא נח ולא שקט לבי, כי באמת הספר הלזה ידוע ומפורסם סגולת העסק בו, והוא מקור לכל ספרי יראים וממנו נובעים כל המוסרים ואהבת ה' התמימה.

ובספרו סור מרע ועשה טוב כתב: הלא ספר הזהר כולו יראת שמים ומוסרים גדולים בשיעור קומה איך לקדש כל אבר וכל שערה ממש לעבודת הבורא ברוך הוא וברוך שמו.

וממש כך הם דברי הפלא יועץ על הנגלות שבזהר: ומי שיודע ספר ומבין דברי הזהר הקדוש הפשוטים ימצא בו טוב טעם ודברים מתוקים מדבש ומוסרי השכל, שמושכים לב האדם לאביו שבשמים, הנה כי כן "ראוי לכל אדם" ליקח לו ספר הזהר הקדוש ולא יעבור מלקרוא בו.

 בדרך זו הדריכו גדולי וצדיקי הדור את שומעי לקחם כהגה"ק בעל שפת אמת מגור, הגה"ק מאוסטרובצא, המהרש"ם מבערזאן, הגרא"ח מייזיל והגאון רבי חיים ברלין זצ"ל ועוד. כשנתעורר בשעתם ענין הלימוד בהנגלות שבזהר, וכעדותם של כמה ת"ח יודעי ומביני דבר מרביצי תורה שבדורינו שלמעלה ממחצית הספר מוגדרים אכן כענינים שבנגלה השוים לכל נפש.

יפקון ביה מן גלותא ברחמי

בהתעסקות בספר הזהר יצאו מהגלות ברחמים. דברים אלו המעוררים ומאירים לב ונפש מפורש יוצא ונאמר בספר הזהר הקדוש בפרשת נשא (דף קכד:) ברעיא מהימנא בלשון זה: ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי, דאיהו האי ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי, ויתקיים בהון ה' בדד ינחנו ואין עמו א-ל נכר, פירוש הדברים כפי שביאר שם במתוק מדבש: ולפי שעתידים ישראל שעד עתה עסקו בפשטות התורה, אבל באחרית הימים גם הם עתידים לטעום מעץ החיים שהוא ספר הזהר הזה, שיתעסקו בו עד שיטעמו טעם עץ החיים, היינו קדושת ספר הזהר, ובזכות זה יצאו על ידו מן הגלות ברחמים וחסדים, ויתקיים בהם מה שכתוב ה' בדד ינחנו, במדת רחמיו יוציאנו וינחנו מן הגלות, ואין עמו א-ל נכר, שלא יהיה עוד שום קטרוג על ישראל. ויה"ר שיקויים במהרה בימינו. אכי"ר .

matok_midvash 1.jpg

"כְּדַאי הוּא רַבִּי שִׁמְעוֹן לִסְמֹךְ עָלָיו בִּשְׁעַת הַדְּחָק"

bottom of page