top of page
מכרה-זהב-של-זכויות.jpg
החזקת-אברך_1.jpg
זכרון-עולם_2.jpg
תפילה-במירון-12[.jpg
זיכוי-הרבים_12.jpg
החזקת-תלמידי-חכמים_12.jpg
עילוי-נשמה-1.jpg

פעילות מכון "מתוק מדבש"

✼ חלוקת ספרי הזהר הקדוש

  חלוקת ספרי הזהר הקדוש בבתי כנסיות ובבתי מדרשות כוללים וישיבות, בחינם, והכל לזיכוי הרבים ולהגדיל תורה ולהאדירה, ולמען קירוב הגאולה.

✼ מכון הוצאת ספרים

  הדפסת והפצת ספרי הזהר הקדוש השלם מבואר מלה במלה בלשון המובנת לכל נפש. כתבי האריז"ל אוצרות חיים ושער הגלגולים. ספרי הדרכה וחינוך לנערים וחתנים וטהרת הבית וכו'. במכון עוסקים תלמידי חכמים מובהקים ביגיעה רבה.

✼ רשת שיעורים

  בספרי הזהר הקדוש וכתבי רבינו האריז"ל, הפרוסים ברחבי הארץ ובתבל, בהם הוגים תלמידי חכמים מובהקים לצד בעלי בתים יהודים קדושים, במסגרות שיעורים המתאימים להם, ובשעות המתאימות להם. כאשר אנו שולחים מגידי שיעורים תלמידי חכמים מובהקים, המתפרסים לדוגמא בארץ ישראל מנהריה שבצפון ועד אשקלון שבדרום, והכל חינם אין כסף. כאשר הוצאות תשלום למגידי שיעורים, הסעות לשיעורים, שכירת רכבים, דלק וכו' וכו', הינםעל חשבונינו בלבד.

✼ בית מדרש למגידי שיעורים

  לאור הביקוש הרב לפתיחת שיעורים, אנו מקיימים כנסי הכשרה מיוחדים המיועדים לאברכים תלמידי חכמים נבחרים שיראתם קודמת לחכמתם, המשתלמים להיות מגידי שיעורים בספרי הזהר הקדוש. אחר ההכשרה נסמכים האברכים ומועסקים על ידינו במשכורת מליאה, כולל הסעות למקומות השיעורים.

✼ רשת כוללים

  בהם עוסקים תלמידי חכמים בספר הזהר הקדוש עם פירוש מתוק מדבש, קיימים כוללי בקר, כוללי ערב, וכוללי חצות, הוצאות הלומדים והחזקתם הינה על חשבוננו.

✼ הפצת קונטרסים

  ברחבי הארץ והעולם, לזיכוי הרבים ובחינם, להגדיל תורה ולהאדירה. הנה עד כה חולקו למעלה ממיליון קונטרסים. עריכת הקונטרסים נעשית בתבונה רבה, ובהתייעצות עם גדולי הדור שליט"א ובעדודם. ההדפסה והחלוקה עולה במחיר רב ועצום, וכאמור החלוקה וההפצה בכל רחבי תבל היא חינם. יעוד ההפצה הינו לכלל עמך ישראל בכלל, ולמסגרת השיעורים שבהם הוגים בהם רבים.

✼ הפצת שיעורי זהר בתקליטורים

  הכוללת שיעורי הדרכה יסודיים, ושיעורי זהר בדיסקי שמע, הנה שיעורים אלו המופצים, נבחנים על ידינו בשבע עינים, והם פירות מתוקים משיעורים שהתקיימו לפני רבים. חמשה השיעורים הראשונים הינם שיעורי הדרכה בנגלה ובנסתר, ובהם מפורטים יסודות החכמה ונתיבותיה, ושאר השיעורים כוללים בתוכם התחזקות נפלאה בעבודת השם בנושאים שונים.

✼ לימוד הזהר היומי

  מסגרת לימוד זהר חק לישראל עם ביאור מתוק מדבש, באופן שכל מאמרי הזהר הקדוש המסודרים בפנים החק לישראל, שהיו נקראים עד עתה בגירסא בעלמא, נדפסו בכרך מיוחד עם ביאור מתוק מדבש, בתוספת לשבח של כותרת מקדמת, ובה תוכן ותמצית עיקרי המאמר הנלמד.

✼ החזון והתוכנית אשר לפנינו

  היא להמשיך ולהרבות פעלים לחכמה זו בכל רחבי תבל, ביתר שאת וביתר עוז, והכל בהסכמת ובהתייעצות מתמדת עם גדולי הדור שליט"א ומכאן ולהלאה לייסד בסייעתא דשמיא כוללים מיוחדים בלימוד הזהר בכל אתר, ולרבים הצמאים לקבוע לימוד העמוד היומי בספר הזוהר הקדוש, עדי תמלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, אמן.

נשמח לעמוד בקשר בכל שאלה ועניין

תודה רבה ההודעה נשלחה

בואו להיות שותפים בגאולה

bottom of page