top of page
matok_midvash 17.jpg

חלוקת ספרי הזהר הקדוש

 חלוקת ספרי הזהר הקדוש בבתי כנסיות ובבתי מדרשות כוללים וישיבות, בחינם, והכל לזיכוי הרבים ולהגדיל תורה ולהאדירה, ולמען קירוב הגאולה.

סט נגלות הזהר שיצא לכבוד ההילולא.jpg

מכון הוצאת ספרים

הדפסת והפצת ספרי הזהר הקדוש השלם מבואר מלה במלה בלשון המובנת לכל נפש. כתבי האריז"ל אוצרות חיים ושער הגלגולים. ספרי הדרכה וחינוך לנערים וחתנים וטהרת הבית וכו'. במכון עוסקים תלמידי חכמים מובהקים ביגיעה רבה.

matok_midvash 9.jpg

רשת שיעורים

  בספרי הזהר הקדוש וכתבי רבינו האריז"ל, הפרוסים ברחבי הארץ ובתבל, בהם הוגים תלמידי חכמים מובהקים לצד בעלי בתים יהודים קדושים, במסגרות שיעורים המתאימים להם, ובשעות המתאימות להם. כאשר אנו שולחים מגידי שיעורים תלמידי חכמים מובהקים, המתפרסים לדוגמא בארץ ישראל מנהריה שבצפון ועד אשקלון שבדרום, והכל חינם אין כסף. כאשר הוצאות תשלום למגידי שיעורים, הסעות לשיעורים, שכירת רכבים, דלק וכו' וכו', הינם על חשבונינו בלבד.

matok_midvash 31.jpg

בית מדרש למגידי שיעורים

לאור הביקוש הרב לפתיחת שיעורים, אנו מקיימים כנסי הכשרה מיוחדים המיועדים לאברכים תלמידי חכמים נבחרים שיראתם קודמת לחכמתם, המשתלמים להיות מגידי שיעורים בספרי הזהר הקדוש. אחר ההכשרה נסמכים האברכים ומועסקים על ידינו במשכורת מליאה, כולל הסעות למקומות השיעורים.

matok_midvash 14.jpg

רשת כוללים

בהם עוסקים תלמידי חכמים בספר הזהר הקדוש עם פירוש מתוק מדבש, קיימים כוללי בקר, כוללי ערב, וכוללי חצות,

הוצאות הלומדים והחזקתם הינה על חשבוננו.

רשבי כי לא תשכח מפי זרעו_edited_edited_edited.jpg

 הפצת קונטרסים

ברחבי הארץ והעולם, לזיכוי הרבים ובחינם, להגדיל תורה ולהאדירה. הנה עד כה חולקו למעלה ממיליון קונטרסים. עריכת הקונטרסים נעשית בתבונה רבה, ובהתייעצות עם גדולי הדור שליט"א ובעדודם. ההדפסה והחלוקה עולה במחיר רב ועצום, וכאמור החלוקה וההפצה בכל רחבי תבל היא חינם. יעוד ההפצה הינו לכלל עמך ישראל בכלל, ולמסגרת השיעורים שבהם הוגים בהם רבים.

matok_midvash 1.jpg

הפצת שיעורי זהר ברשתות המדיה

שיעורים בזוהר הקדוש, השיעורים המופצים, נבחנים על ידינו בשבע עינים, והם פירות מתוקים משיעורים שהתקיימו לפני רבים. חמשה השיעורים הראשונים הינם שיעורי הדרכה בנגלה ובנסתר, ובהם מפורטים יסודות החכמה ונתיבותיה, ושאר השיעורים כוללים בתוכם התחזקות נפלאה בעבודת השם בנושאים שונים.

matok_midvash 5.jpg

לימוד הזהר היומי

מסגרת לימוד זהר חק לישראל עם ביאור מתוק מדבש, באופן שכל מאמרי הזהר הקדוש המסודרים בפנים החק לישראל, שהיו נקראים עד עתה בגירסא בעלמא, נדפסו בכרך מיוחד עם ביאור מתוק מדבש, בתוספת לשבח של כותרת מקדמת, ובה תוכן ותמצית עיקרי המאמר הנלמד.

Blue Skies

החזון והתוכנית אשר לפנינו

היא להמשיך ולהרבות פעלים לחכמה זו בכל רחבי תבל, ביתר שאת וביתר עוז, והכל בהסכמת ובהתייעצות מתמדת עם גדולי הדור שליט"א ומכאן ולהלאה לייסד בסייעתא דשמיא כוללים מיוחדים בלימוד הזהר בכל אתר, ולרבים הצמאים לקבוע לימוד העמוד היומי בספר הזוהר הקדוש, עדי תמלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, אמן.

רוצים לקבל את העלון השבועי ישירות למייל?

תודה רבה

matok_midvash 1.jpg

"כְּדַאי הוּא רַבִּי שִׁמְעוֹן לִסְמֹךְ עָלָיו בִּשְׁעַת הַדְּחָק"

bottom of page