top of page
matok_midvash 6.jpg
matok_midvash 3.jpg

מעשי אבות סימן לבנים

בין כותלי  המרכז "מתוק מדבש"

ע"ש רבינו זצוק"ל

זכה רבינו הגה"צ בעל מתוק מדבש זצ"ל כמי שעסק כל ימיו בזיכוי הרבים, ובקשתו הנעלית מספר פעמים מבני משפחתו להמשיך אחריו בדרכו זו ככל שניתן ואף יותר מכן, אכן נתמלאה כאשר סייעתא דשמיא מיוחדת מלווה את צאצאיו אחריו לקיים מבוקשו ולהמשיך במשימותיו הקדושות ביתר שאת וביתר עוז בהתייסדות סדרת כוללים העוסקים במשנת קודש, ה"ה שיעורים תמידים כסדרן בספרי הזהר הק' עם פירושו הגדול והנערץ, וכן מסגרות שיעורי לימוד שונים בספרי תורת הח"ן כמו בספר שער הכוונות, אוצרות חיים וכדומה בעיון עמוק, כמו כוללי ערב, לצד כולל חצות בו עוסקים ת"ח מופלגים בענינים נשגבים אלו בשעות הקטנות של הלילה עד לתפילת שחרית כותיקין, כאמור אדיר חפצו של רבינו היה להמשיך במלאכת הקודש ולצעוד בדרכו הסלולה כדי לבאר גם את כתבי האריז"ל במידה האפשרית של ביאור השוה להבנה ליותר ויותר מבני ישראל החפצים ליהנות מאור תורת האמת, ואכן החל לעסוק בעבודתו במרץ וכוחות מחודשים, אולם ההשגחה סיבבה אחרת ונסתלק לבית עולמו כאשר לא הספיק להגשים משימה זו בכמות מרובה, ומאוד ביקש מצאצאיו ומקרוביו להמשיך ולהשלים מגמתו זו בדרך  שהתווה לפניהם בביאוריו הקודמים.


לאחר פטירתו החלו צאצאיו החשובים להתחזק במילוי רצונו ונרתמו מחדש להגשים את רעיוניו ולהמשיך ביתר שאת במפעל חייו וכך הוקם המכון הנודע לתהילה "מתוק מדבש" אשר במשך כעשר שנות קיומו מתמר ועולה בהתמדה רצופה של הפצת אור הזהר הק' וכתבי האריז"ל באופנים וגוונים שונים שבהוצאה לאור של ספרים מתורת הרשב"י זי"ע והאריז"ל,
מדי זמנים תכופים יו"ל ע"י המכון ספרי הזהר המבוארים לצד ספרי פירוש וביאור בתורת הקבלה במשנת האר"י הקדוש ותלמידיו זי"ע כספרי אוצרות חיים שער הגלגולים שער הכוונות וכדו' שאף הם זכו להתקבל בהערכה דגולה בין מביני מדע עוסקי תורת האמת, כמו כן מדי תקופה קצרה יוצאים לאור ע"י המרכז קונטרסים מובחרים במאמרי קודש המלוקטים מספרי הזהר הקדוש, המרוכזים בענינים שונים הנחוצים מאוד לחיי היום יום בכדי לפקוח עינים עוורות ולהאיר מחשכי ארץ בהתעוררות ממהלכים החומריים והגשמיים אשר הורגלו בהם במשך הזמן ולהתעלות בתיקון הדרכים והמידות החוברות הללו מופצים בעשרות אלפי עותקים חינם אין כסף בכל ריכוזי היהדות הנאמנה בארץ ובחו"ל.


כנודע יצאו לאור בשנים האחרונות ברוב פאר והדר סידורי התפלה 'מתוק מדבש' לימי חול ושב"ק, בכל נוסחאות העדות המגוונות, הזמירות לשב"ק, ההגדה של פסח, החלק הראשון של ביאורים בספר שער הכוונות-שבת, ועתה הגדילו עשות כאשר הגישו לפנינו מנחה טהורה בצורת " מחזור מתוק מדבש" לימים הנוראים, הכלולים מאוצר בלום של אסיפת מאמרי הזוה"ק עם פירוש מתוק מדבש, השייכים לעניני היום, מהם חלק גדול השייכים ושוים לכל נפש, והחלק שבתורת הסוד אף הוא נערך בהקבלת יתר לאלו שהם בגדר מתחילים בתורת הרז,
ואחרון חביב כאשר ראשי המכון מתמסרים לקופת צדקה וחסד באופנים שונים לרווחת לומדי תורה בעלי משפחות ברוכות בחלוקות תלושי קניה על שבתות וחגים שהצדיק בעל המתוק מדבש זי"ע הקים בחיים חיותו ונמשך הלאה ומתנהל ע"י מרכז מתוק מדבש  ביתר שאת ויתר עז וזכות הרבים תלוי בהם
ויהי רצון שיזכו להמשיך בעשיית חיל לתועלת כלל אחינו בית ישראל לתורה ולתעודה, וזכות התנ"א רשב"י ותורתו הקדושה יגן עליהם ועל כל ישראל ועל ידי כן נזכה להחיש
פעמי גואלינו בקרוב ובמהרה דידן אמן . 

bottom of page