top of page
Bonfire
ספרים.png

למעלה מעשר שנים שאנחנו מדפיסים ומחלקים בכל רחבי  הארץ חוברות המחולקות לנושאים שונים מתוך ספר הזוהר הקדוש עם פירוש מתוק מדבש השווה לכל נפש, ניתן להיות שותפים בהדפסה ובהפצה

קונטרסים על הזוהר הקדוש בנושאים שונים
עם פירוש 'מתוק מדבש' להורדה חינם

שותף-בהדפסה.jpg

ישפה

שותף-בהדפסה.jpg

יהלום

הדפסה של 10,000 חוברות לזיכוי הרבים

הדפסה של 3000 חוברות לזיכוי הרבים

שותף-בהדפסה.jpg

שהם

הדפסה של 1,000 חוברות לזיכוי הרבים

bottom of page