top of page
Fire

האור
השמירה
הסגולה

של רבי שמעון

matok_midvash 12.jpg

מבחר סטים של הזוהר הקדוש עם פירוש "מתוק מדבש" בפורמטים שונים.

מתוק מדבש הוא פירוש על כל ספר הזוהר מלה במלה ודף על דף בדרך קלה וקצרה מלוקט ומבורר ממפרשי הזוהר הקדמונים, אשר חיבר הרב דניאל פריש זצוק"ל.

הסט הגדול כולל בתוכו : 15 כרכים זוהר על הפרשיות, 4 כרכים זוהר חדש, 3 כרכים תיקוני זוהר והשמטות הזוהר.

ישנם עוד פורמטים לבחירתכם.

על המחבר הרב המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה

הקדיש עשרות משנות חייו ונרתם למטרה נעלית זו כאשר החל לחבר ולהוציא לאור ספרים נחוצים באורחות התורה והיראה כידוע, אולם גולת הכותרת במפעל חייו הוא פירושו הנודע "מתוק מדבש" על כל חלקי ספר הזוהר הק' בו השקיע כוחות אבירים שבגוף ונפש בעמל ויגיעה רבה משך כעשרים שנה כאשר עבר על כל מפרשי הזוהר הק' הקיימים ובירר ולובן מהם בניפוי אחר ניפוי מהלך ברור וצח כשההדגשה המלאה בזה היתה על ביאור קל הקרוב ביותר אל הפשט הפשוט, ומנוסח בלשון קצר וקל במטרה אחת ויחידה לפתוח שערי אוצרות הזוהר לפני כל הבא לעסוק במשנת הקודש זו על אף שעדיין לא הגיע לפתיחת פתח בתורת היסוד.

ואכן זכה ונתקבל חיבורו זה בכל תפוצות ישראל בהערצה וחיבה יתירה ורבו כמו רבו ההוגים בו בשקיקה מכל גווני שבטי ישראל לרבות גדולים וחכמים כ"י, ויה"ר שיתקיים במהרה הבטחת הרעיא מהימנא בזוהר הקדוש שבזכות הפצת לימוד ספר הזהר הקדוש בעולם יצאו מן הגלות ברחמים גדולים אכי"ר.

 הסכמות מאת גדולי ישראל

Annotation 2021-04-12 140132.jpg
ברכת קודש גדולי ישראל.jpg
Annotation 2021-04-12 140151.jpg
Annotation 2021-04-12 135952.jpg

עוד ספרים מאת מתוק מדבש