top of page

בס"ד

יכול אני לפטור את העולם כולו מן הדין

 
זה לא משפט, זה הבטחה! כל שנה מחדש אנחנו שומעים על ישועות שלא מדרך הטבע. נכים שקמו מכסא גלגלים, עקרות שנפקדו , זיווגים, פרנסה. עם ישראל יודעים היטב מהו כוחם של הצדיקים להמליץ עליהם בשמיים.

לקחת חלק בדבר הכי גדול!
בו ותהיה שותף איתנו בהפצת לימוד הזוהר הקדוש שותף של ממש בזיכוי הרבים שיביא את הגאולה לעולם!

חזונו של רבי שמעון היה: בזה הספר יצאו מהגלות ברחמים! עכשיו יש לך הזדמנות לקרב את הגאולה! 

כל זה על ידי הגדלת מעגל לומדי הזוהר הקדוש ותורת הסוד.

לפניכם שלוש אפשרויות:

1. השתתפות בהוצאות ההדפסה של חוברות הזוהר עם הפירוש הנפלא של "מתוק מדבש" שמופצות בכל רחבי הארץ באלפי עותקים ומנגישות את לימוד הזוהר לכל אחד ממש.

2. תמיכה ושותפות ברשת הכוללים ללימוד הזוהר שע"י מרכז "מתוק מדבש" : כולל חצות , כולל ערב, ללימוד הקבלה. כולל לאברכים צעירים. אפשר לתרום לחודש לימוד או יום כפי רצונכם.

3. הנצחת שמכם או יקירכם בספרי הזוהר וכתבי האריז"ל המופיעים מדי זמן על ידי מכון "מתוק מדבש".

מחיר חוברת אחת 3 ש"ח, בתרומה של 30 ש"ח עוד 10 אנשים יזכו ללמוד את הזוהר הקדוש ובכך את/אתה תהיו שותפים להבטחה של רבי שמעון : שבזכות חיבור הזוהר הקדוש נצא מהגלות!

לתרומה דרך פייפאל

חוברות לדוגמא

הילולא-דרשבי.jpg
מאמר-חיזוק_חחוברת.jpg
ספירת-העומר.jpg
מעלת-התשובה.jpg

זכות הצדיק התנא הקדוש רבי שמעון תעמוד לכם ולכל עם ישראל לעד!

bottom of page