top of page
חיפוש

הִתְרַפִּיתָ בְּיוֹם צָרָה צַר כֹּחֶכָה.

עודכן: 26 בדצמ׳ 2022

המתפתה לדרכי היצר הרע, גורם רעות ושליטת היצר הרע

התרפית ביום צרה צר כחכה. (משלי כד) הזהר הקדוש מפרש את המילה "כּחֶכָה" כשתי מלים כֹּחַ כֹּה. כלומר כשיש רפיון בלמוד התורה וקיום המצוות, נעשה צר ודחוק כח השכינה, כי השכינה נקראת כה.


תחלה להבין ענין זה, נסביר קדם במשגים שלנו מהי השכינה הקדושה.


השכינה היא נשמת כללות עם ישראל, כל ישראל ערבים זה לזה וכאשר עם ישראל הקדושים עוסקים בתורה ובמצוות השכינה שהיא כאמור נשמת עם ישראל מתעלה ועל ידי כך נעשה יחוד קדוש בין עם ישראל לה' יתברך, וזה מה שגורם לכל ההשפעות הטובות והחסדים.


ואם חלילה ההפך שעם ישראל בכללותו מתבטל מלמוד התורה ומקיום המצוות דבר זה גורם חלילה להסתרת פנים של ה' יתברך מעם ישראל ושליטה של החיצונים הם מקרי הטבע הרע וכדומה.

לכן השכינה היא כח הטוב ולכל יהודי ישנו ניצוץ מהשכינה הקדשה שהיא כאמור כללות נשמות ישראל. ואותו ניצוץ עומד לימינו של אדם בסוד הפסוק בקהלת : לב חכם לימינו. ולכן כל זמן שהיהודי הולך בדרכי התורה הקדושה ומקים מצוות השכינה הקדושה שומרת עליו ודוחה את היצר הרע שלא יוכל לשלט עליו. ובכך האדם רואה סיוע משמים והצלחה במעשה ידיו. וזה נקרא לב חכם לימינו.


אך כאשר האדם סר מדרך התורה והמצוות ומתרפה מהעסק בה, אז כוחה של השכינה נחלש מלשמור ובכך הוא פותח פתח ליצר הרע להיכנס וזה המשך הפסוק בקהלת ולב כסיל לשמאלו כלומר שהלב של מי שעוזב את התורה נכנס לשליטת הצד השמאלי שהוא הצד של היצר הרע ודרכו של היצר הרע הוא להפך להיות בעל הבית כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שהיצר הרע בתחילה רק שואל רשות להיכנס לבית ולבסוף הוא הופך להיות בעל הבית בעצמו, כי זה דרכו תמיד. ואז השכינה מסתלקת מהאדם כי אינה יכולה לסבל את טומאת הגוף שנטמא בחטאים.


אך לא דיי שהיצר הרע נעשה בעל הבית השולט על האדם, אלא שהוא גם זה שמקרטג עליו אחרי שהוא פועל לפתות אותו לחטאים ה' ירחם. וכל כך היצר הרע מזיק לאדם עד שראינו אנשים שאבדו עצמם לדעת כיון שהתרפו ולא עמדו מנגד לעצר את שליטת היצר הרע עליהם ובכך אבדו את העולם הזה וגם את העולם הבא.


וזה נקרא שגרמו לעצמם רעה גדולה , אך לא רק לעצמם אלא שגם לכל העולם כי כך דרכו של יצר הרע הוא הנחש לשלט בעולם, כי על ידי ששולט על אדם אחד ועוד אחד בכך מסיט את העולם מדרך הטוב.


וכאשר העולם מלא מחטאים ה' ירחם, הניסיון גובר וצריך להתגבר כנגד כל המכשילים והמקטרגים שנעשים מתקף שליטת הנחש הוא היצר הרע עליהם. והזהר הקדש מגלה כי שליטת הנחש הוא היצר הרע הוא על בשר האדם, להמיתו ולכלות אותו מן העולם. אך שליטת היצר הטוב היא השכינה היא על רוחו של האדם, ודוד המלך בקש לב טהור ברא לי א-לוהים ורוח נכון חדש בקרבי (תהלים נא), לומר לך שלעולם השכינה הקדושה אינה עוזבת את האדם לגמרי, ועל זה מעיד הכתוב השכן אתם בתוך טומאתם (ויקרא טז) רק צריך התעוררות מלמטה של האדם עצמו לצד ימין היא השכינה לעסק בתורה ובמצוות ובכך יהיה יכול להתחדש ולגבור על צד שמאל הוא הנחש. וגורם בכך טובה לו ולכל העולם כלו
69 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page