top of page
השער החיצוני.jpg

שותף
בהדפסה

Sky

רבי שמעון הבטיח בזכות לימוד בספר הזוהר הקדוש  נגאל לעולמי עד ברחמים גמורים ולך יש את הזכות לקחת חלק במפעל האדיר הזה! יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה

הדפסה של 3,000 חוברות לזיכוי הרבים

שותף-בהדפסה.jpg

ישפה

שותף-בהדפסה.jpg

יהלום

הדפסה של 10,000 חוברות לזיכוי הרבים

הדפסה של 3000 חוברות לזיכוי הרבים

שותף-בהדפסה.jpg

שהם

הדפסה של 1,000 חוברות לזיכוי הרבים

bottom of page