top of page

.מרכז "מתוק מדבש" להפצת ספר הזוהר הקדוש

עם פירוש השווה לכל נפש

זכה רבינו הגה"צ בעל מתוק מדבש זצ"ל כמי שעסק כל ימיו בזיכוי הרבים, ובקשתו הנעלית מספר פעמים מתלמידיו להמשיך אחריו בדרכו זו ככל שניתן ואף יותר מכן, אכן נתמלאה כאשר סייעתא דשמיא מיוחדת מלווה את תלמידיו אחריו לקיים מבוקשו ולהמשיך במשימותיו הקדושות ביתר שאת וביתר עוז בהתייסדות סדרת כוללים העוסקים במשנת קודש, ה"ה שיעורים תמידים כסדרן בספרי הזהר הק' עם פירושו הגדול והנערץ, וכן מסגרות שיעורי לימוד שונים בספרי תורת הח"ן כמו בספר שער הכוונות, אוצרות חיים וכדומה בעיון עמוק, כמו כוללי ערב, לצד כולל חצות בו עוסקים ת"ח מופלגים בענינים נשגבים אלו בשעות הקטנות של הלילה עד לתפילת שחרית כותיקין, כאמור אדיר חפצו של רבינו היה להמשיך במלאכת הקודש ולצעוד בדרכו הסלולה כדי לבאר גם את כתבי האריז"ל במידה האפשרית של ביאור השוה להבנה ליותר ויותר מבני ישראל החפצים ליהנות מאור תורת האמת, ואכן החל לעסוק בעבודתו במרץ וכוחות מחודשים, אולם ההשגחה סיבבה אחרת ונסתלק לבית עולמו כאשר לא הספיק להגשים משימה זו בכמות מרובה, ומאוד ביקש מצאצאיו ומתלמידיו להמשיך ולהשלים מגמתו זו בדרך  שהתווה לפניהם בביאוריו הקודמים.


לאחר פטירתו החלו תלמידיו החשובים להתחזק במילוי רצונו ונרתמו מחדש להגשים את רעיוניו ולהמשיך ביתר שאת במפעל חייו וכך הוקם המכון הנודע לתהילה "מתוק מדבש" אשר במשך כעשר שנות קיומו מתמר ועולה בהתמדה רצופה של הפצת אור הזהר הק' וכתבי האריז"ל באופנים וגוונים שונים שבהוצאה לאור של ספרים מתורת הרשב"י זי"ע והאריז"ל,


מדי זמנים תכופים יו"ל ע"י המכון ספרי הזהר המבוארים לצד ספרי פירוש וביאור בתורת הקבלה במשנת האר"י הקדוש ותלמידיו זי"ע כספרי אוצרות חיים שער הגלגולים שער הכוונות וכדו' שאף הם זכו להתקבל בהערכה דגולה בין מביני מדע עוסקי תורת האמת, כמו כן מדי תקופה קצרה יוצאים לאור ע"י המרכז קונטרסים מובחרים במאמרי קודש המלוקטים מספרי הזהר הקדוש, המרוכזים בענינים שונים הנחוצים מאוד לחיי היום יום בכדי לפקוח עינים עוורות ולהאיר מחשכי ארץ בהתעוררות ממהלכים החומריים והגשמיים אשר הורגלו בהם במשך הזמן ולהתעלות בתיקון הדרכים והמידות החוברות הללו מופצים בעשרות אלפי עותקים חינם אין כסף בכל ריכוזי היהדות הנאמנה בארץ ובחו"ל.

"מרכז "מתוק מדבש

רח' אשלג 9' ת.ד. 5315 ירושלים

טלפון 02-50-222-33 פקס 02-50-232-51

m025022233@gmail.com

בכל מקרה של בעיה, או שאלה בנוגע למוצרים

שלנו. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בדרכים 

האלה :

bottom of page